EKSPERTİZ RAPORU İLE İLGİLİ YAPILACAKLAR

 • Söz konusu gayrimenkulün doğruluğunun araştırılması,
 • Gayrimenkulün yerinde yapılan incelemeler sonucunda fiziksel ve çevresel özelliklerinin değerlendirilmesi,
 • Gayrimenkul değerleme sürecinin devamı niteliğinde olan ipotek tesisi ve vb. işlemleri,
 • Gayrimenkulün ulaşım ve konum özelliklerinin değerlendirilmesi,
 • Mevcut gayrimenkul arsa veya tarla ise üzerinde yapılaşma varsa gayrimenkulün inşaat özelliklerine göre maliyet ve yıpranma bedelinin saptanması,
 • Yapılan araştırmalar sonucu arsa rayiç bedeli hesaplanarak gayrimenkulün toplam satılabilir değerinin belirlenmesi,
 • Gelir getiren gayrimenkuller için gelir kapitalizasyonu yöntemi uygulanması,
 • Gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki ekonomik konjonktürün belirlenmesi,
 • Bölgede daha önceden ve yakın zamanda yapılmış ekspertiz raporları ve görüşlerinin incelenmesi ile mevcut durumların yorumlanarak rapor hazırlanması,
 • Her ekspertiz raporuna, ilgili gayrimenkulün fotoğraflarının, krokilerinin ve olumsuz veya olumlu elde edilen belgelerin eklenmesi,
 • Gayrimenkullerin üzerindeki kısıtlamalar(ipotek, haciz, şerh vs…)tapu takyidatı ve gayrimenkulün bulunduğu bölgenin gelecekteki gelişimini görmek ya da yasalara aykırı herhangi bir uygulamanın olup olmadığını incelemek amacı ile imar durumu araştırması yapılması,
 • Gerektiğinde taşınmazla ilgili belediyedeki veya tapudaki dosyalarından evrak veya projelerinin incelenmesi vb. işler

 • İPOTEK TESİSİ İLE İLGİLİ YAPILACAKLAR

 • Fokus Gayrimenkul Değerleme, görevlendireceği avukatların ve diğer personelin kimliklerini bilgi maillerindeki linkler aracılığıyla veya mail yoluyla Bankaya iletir.
 • İpotek tesisini Talep eden Şube, işlemler için gerekli belgelerin teslimatını, ancak ve yalnızca Fokus Gayrimenkul Değerleme tarafından görevlendirilen ve kimlik bilgileri önceden bildirilmiş kişilere yapar.
 • Banka ipotek Talep Formunda ve ekinde yazılı aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunur.
 • Tapu sureti
 • Tapu sicil Müdürlüğünden alınmış takyidat yazısı.
 • Ekspertiz raporu,
 • Kredi Müşterisi veya teminata konu taşınmazın malikinin vekili ile temsili halinde vekaletname örneği,
 • Gayrimenkul maliki ve kredi müşterisi tüzel kişilik ise Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış yetki belgesi,
 • Kredi müşterisinin veya teminat veren taşınmaz mal sahibinin nüfus cüzdanı sureti,
 • Eş Muvafaknamesi,
 • İpotek limit bilgileri,
 • Resmi senet taslağı,
 • Müşterinin güncel tarihli ticaret sicil gazetesi,
 • Fokus Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılacak incelemelerde ipotek talep formu ve ekindeki belgelerde tespit edilen eksiklikler şubeden istenir.
 • Şube istenen eksik bilgi ve belgeleri e-posta ile Fokus GayrimenkulDeğerlemeye gönderir. Fokus Gayrimenkul Değerleme yapacağı kontroller sonucunda işlemde herhangi bir eksiklik, sözleşme kurallarına ve hukuka aykırılık bulunmadığını tespit etmesi sonucunda işleme onay verir.
 • Fokus Gayrimenkul Değerleme tarafından onay verilen resmi senet taslağı ve ipotek işlemine ilişkin belgeler Şubeye e mail ile gönderilir. Şube Fokus Gayrimenkul Değerleme tarafından verilen onay sonunda aşağıdaki belgeleri hazırlayarak Kredi müşterisine teslim eder.
 • Resmi senet taslağı (2 Takım) ve ayrıca A4 kağıda basılı olarak kapatır.